White with Gold Trim Napkin

White with Gold Trim Napkin